Zapraszamy do wyszukiwania i dodawania noclegów


Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.noclegi.strefa.pl

ADMINISTRATOREM SERWISU jest firma:

J & C markowa odzież Jacek Ciechanowski
ul. Łowiecka 101, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 600 459 779

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 645-162-89-10 Regon: 150336241

A. Postanowienia ogólne

 1. SERWIS www.noclegi.strefa.pl - jest serwisem informacyjno-ogłoszeniowym mającym na celu stworzenie możliwości do umieszczenia i prezentowania ofert bazy noclegowej. SERWIS umożliwia nawiązanie kontaktu i w efekcie późniejsze zawarcie bezpośredniej umowy pomiędzy OFERENTEM i UŻYTKOWNIKIEM SERWISU.
 2. UŻYTKOWNIKIEM – serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, lub osoba prawna, która odwiedza stronę www serwisu - z wyłączeniem OFERENTA.
 3. OGŁOSZENIE - informacja zamieszczona na stronie www SERWISU mająca charakter ogłoszenia z ofertą skierowaną do UŻYTKOWNIKÓW.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin .
 5. OFERENT - właściciel lub dysponent obiektu, lokalu, nieruchomości - umieszczający w SERWISIE OGŁOSZENIE skierowane do osób odwiedzających stronę SERWISU.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

B. Uługi świadczone przez ADMINISTRATORA SERWISU.

 1. ADMINISTRATOR SERWISU - udostępnia serwis internetowy - umożliwiający umieszczanie OGŁOSZEŃ z prezentacją oferty bazy noclegowej i nawiązanie kontaktu w celu bezpośredniego zawarcia transakcji pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OFERENTEM. ADMINISTRATOR nie pośredniczy w kontakcie i nie jest stroną ewentualnej umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i OFERENTEM.
 2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KONSUMENTA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Umieszczanie ogłoszeń na stronie SERWISU.

 1. OFERENT który pragnie zaprezentować OGŁOSZENIE musi wcześniej dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodawanie i w późniejszym czasie edytowanie i usunięcie OGŁOSZENIA;
 2. ADMINISTRATOR stosuje się i zobowiązuje OFERENTA do stosowania się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. OFERENT w trakcie rejestracji musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie.
 4. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i reklam innych portali www, a w szczególności linków do ich stron.
 5. Każde ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego obiektu noclegowego. Zabrania się reklamowania w treści ogłoszenia innych obiektów noclegowych, a także zamieszczania przekierowań i adresów do innych stron www.
 6. Zabrania się wielokrotnego zakładania i likwidowania kont w celu wykorzystania okresów bezpłatnej prezentacji ogłoszeń przysługujących nowym OFERENTOM.
 7. OFERENT rejestrując się lub umieszczając OGŁOSZENIE w SERWISIE zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym,zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
 8. Opis oferty zawarty w OGŁOSZENIU powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego KLIENTA. OFERENT ponosi pełną odpowiedzialność za treści zgłoszone przez siebie w OGŁOSZENIU, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu.
 9. ADMINISTRATOR może usunąć OGŁOSZENIE w przypadku, gdy treści umieszczone w ofercie naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji OFERENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia OGŁOSZENIE.
 10. Podane w OGŁOSZENIACH ceny powinny być podane w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty) - chyba, że w opisie oferty zostaną określone inaczej.
 11. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA z tytułu udostępnienia i prowadzenia serwisu są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest OFERENT. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa ZAŁĄCZNIK - CENNIK OGŁOSZEŃ.
 12. Opłata za korzystanie z SERWISU może być dokonana wyłącznie poprzez system płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/;
 13. Opłata jest pobierana w trakcie umieszczania OGŁOSZENIA w SERWISIE.

D. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy OFERENTEM jest KONSUMENT.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - z zastrzeżeniem pkt.2 - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie ADMINISTRATOROWI SERWISU oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W oparciu o poprzednie zdanie ADMINISTRATOR informuje, że po opublikowaniu OGŁOSZENIA na stronie SERWISU odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne.
 3. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone przed rozpoczęciem świadczenia usługi (opublikowaniem OGŁOSZENIA) ADMINISTRATOR w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez OFERENTA płatności.

E. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy umowie o dzieło z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany wykonać umowę o publikację OGŁOSZENIA - na warunkach niniejszego REGULAMINU - bez wad.
 2. W przypadku niezgodności wykonania umowy z zamówieniem , UZYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby UŻYTKOWNIKT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji ADMINISTRATORA. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 4. ADMINISTRATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną UZYTKOWNIKA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 5. ADMINISTRATOR nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i rzetelność materiałów umieszczanych przez OFERENTA.

F. Reklamacje i odstąpienie od umowy w stosunkach z OFERENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Jeżeli OFERENTEM jest PRZEDSIĘBIORCA to na podstawie Art.558 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność ADMINISTRATORA z tytułu rękojmi.
 2. Nie jest możliwe wycofanie OGŁOSZENIA od jego publikacji na stronie SERWISU.
 3. ADMINISTRATOR nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i rzetelność materiałów umieszczanych przez OFERENTA.

G. Usługi elektroniczne świadczone przez ADMINISTRATORA SERWISU.

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 2. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu utworzenia OFERTY w SERWISIE zawierana jest na czas oznaczony - na okres od utworzenia - do anulowania oferty - i ulega rozwiązaniu z chwilą upłynięcia opłaconego czasu prezentacji oferty lub anulowania oferty.
 3. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i UŻYTKOWNIK (lub OFERENT) mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. OFERENT lub UŻYTKOWNIK mogą złożyć reklamacje na działanie serwisu na adres ADMINISTRATORA. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 5. Do współpracy z systemem informatycznym strony www po stronie OFERENTA lub UŻYTKOWNIKA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.

H. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH przetwarzanych w SERWISIE jest ADMINISTRATOR SERWISU.
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory zwiazane z niniejsza strona www.
 3. Podanie danych osobowych przez OFERENTA - jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do rejestracji i wystawiania OGŁOSZENIA może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych OFERENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych:
  • adres e-mail;
 5. W przypadku życzenia wystawienia faktury - oferent musi podać dane niezbędne do sporządzenia faktury.
 6. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM i OFERENTEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 7. OFERENT i UŻYTKOWNIK mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

I. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SERWISU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 


  Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
  Cennik ogłoszeń
  Cennik umieszczenia ogłoszeń :
  1. Czas trwania publikacji Ogłoszenia jest wybierany przez Użytkownika i może wynosić: 30, 60, 90, 180 lub 365 dni.
  2. Ceny za publikację:
   • 15 zł brutto > 30 dni publikacji
   • 25 zł brutto > 90 dni publikacji
   • 40 zł brutto > 180 dni publikacji
   • 60 zł brutto > 365 dni publikacji
   • Reklama promowana  :
    Oferta obiektu noclegowego jest dodatkowo rotacyjne wyświetlana na stronie głównej naszego serwisu www.noclegi.strefa.pl. Efektowna prezenracja u góry strony strony
    Na stronie kategorii i w wynikach wyszukiwania jest wyświetlana na początku wyników, przed ogłoszeniami niepromowanymi.
    Cena: 50,00 PLN brutto
  3. Ogłoszenie zostanie opublikowane niezwłocznie po dokonaniu płatności za Usługę, tj. w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od opłacenia.
  4. Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
  5. Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór Druk reklamacji.doc"
Noclegi wg. regionu
 • na Mazurach [0]
 • na wsi [0]
 • nad jeziorem [0]
 • nad morzem [0]
 • w górach [0]
 • w lasach [0]
 • w miastach [0]


Kategorie noclegów
 • Agroturystyka [0]
 • Apartamenty [0]
 • Camping [0]
 • Chata [0]
 • Domki letniskowe [0]
 • Domy [0]
 • Hostele [0]
 • Hotele [0]
 • Kwatery prywatne [0]
 • Motele [0]
 • Ośrodki wypoczynkowe [0]
 • Pensjonaty [0]
 • Pokoje [0]
 • Pola namiotowe [0]
 • Sanatorium [0]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]
 • Zajazdy [0]


Ostatnio dodane noclegi


Popularne miejscowości turystyczne w Polsce.

Noclegi nad morzem : Kołobrzeg noclegi

Noclegi w górach : Bukowina Tatrzańska noclegi - Murzasichle noclegi - Zakopane noclegi